Distanční výuka

Distanční vzdělávání

Dle novely školského zákona č. 349/2020 Sb. se stanovují v §184a zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. 

Tj. pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví začíná distanční výuka v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné:

• z celé mateřské školy

• z odloučeného pracoviště

• z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti.

Postačí naplnění jedné z těchto tří podmínek. Vzdělávání distančním způsobem probíhá dle podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a platného školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku

Zapojujeme každého

Máme jasná pravidla

Monitorujeme a vyhodnocujeme

Komunikujeme

Podporujeme se

Způsoby komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

Učitelky komunikují s dětmi a zákonnými zástupci dle způsobu, na kterém se na začátku školního roku dohodnou. Může probíhat e-maily, telefonicky, či osobními konzultacemi.

Způsoby stanovování pravidel a organizace

Škola podporuje průběžnou komunikaci, aby pak přechod na distanční výuku byl plynulý.

Distanční výuka je založena převážně na off-line komunikaci učitele a rodičů. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Vzhledem k věku dětí bude dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou)předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí a zákonní zástupci s dětmi průběžně zadané úkoly plní a předávají je dohodnutým způsobem průběžně v týdnu zpět, tak aby distanční výuka byla pravidelná a smysluplná. Pro udržení sociálního kontaktu a motivaci může proběhnout on-line setkání učitele s dítětem, za předpokladu, že rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavení.

Omlouvání neúčasti

Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezenční povinné předškolní vzdělávání.

Hodnocení výsledků

Všechny vytvořené práce či splněné pracovní listy si rodiče s dětmi doma zakládají a po ukončení distančního vzdělávání donesou do mateřské školy k založení do svých portfólií. Doporučení učitele vychází z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. Hodnocení bude probíhat slovně s formativní zpětnou vazbou, i formou hodnotící škály " smailíků" 😊, ☹, 😉 ze strany pedagoga, stejně tak i sebehodnocením žáků formou slovní i pomocí "smailíků" i se zapojením zákonných zástupců v procesu hodnocení. Všechna tato hodnocení přináší dítěti užitečnou informaci o tom, co ví, čemu rozumí nebo co dokáže průběžně v rámci vzdělávacího procesu, a směřuje ho k naplnění stanoveného cíle. Umožňuje mu sledovat vlastní pokrok, vede ho k řízení svého učení a pomáhá komplexně rozvíjet jeho osobnost.